Podział kompetencji

Dodano: 14.09.2011

Podział kompetencji

 

Podział kompetencji Biura Zarządzania Energią

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Zarządzania Energią - Piotr Sołtysek
Stanowisko do spraw administracyjno-biurowych - Sylwia Wyrobek
Stanowisko do spraw efektywności energetycznej gminy - Katarzyna Kordas
Stanowisko do spraw nadzoru rynku energii - ...
Stanowisko do spraw rozwoju rynku energii - Paweł Bosek
Stanowisko do spraw eksploatacji urządzeń i instalacji (ciepło, gaz, wod-kan) - Jerzy Tomczyk
Stanowisko do spraw eksploatacji urządzeń i instalacji (elektryczność) - Michał Lewandowski
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DO SPRAW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Kierowanie działalnością Biura Zarządzania Energią


STANOWISKO DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

 1. Obsługa biurowa klientów (przyjmowanie pism, udzielanie informacji).
 2. Udział w przygotowaniu zamówień publicznych.
 3. Obsługa administracyjna prac związanych z realizacją zamówień publicznych oraz umów wieloletnich.
 4. Rejestru projektów, prowadzenie bazy administracyjnej projektów biura, współpraca przy wypełnianiu wniosków do finansowania z funduszy zewnętrznych.
 5. Przygotowanie projektów budżetu Biura oraz nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu.
 6. Prowadzenie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej, realizacji budżetu oraz innej sprawozdawczości.
 7. Obsługa programu komputerowego System Zarządzania Jakością (operator programu), wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu jakości ISO 9001 dla Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw Zarządzania Energią.
 8. Odpowiedzialność za archiwizację dokumentacji Biura (zgodnie z Zarządzeniem Nr-0152/40/2003/AG Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2003r.)
 9. Odpowiedzialność za przygotowanie i wprowadzenie informacji publicznej do BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz aktualizację treści zamieszczanych na stronie internetowej; równocześnie powierzając rolę Koordynatora Informacji (zgodnie z Zarządzeniem Nr On-0152/42/03/ON Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2003 r.)
 10. Przyjmowanie wniosków o udostępnianie informacji publicznej, prowadzenie Wydziałowej ewidencji udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz obsługa biurowa w/w spraw, terminowość odpowiedzi (według Zarządzenia Nr ON-0152/9/03/ON Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 3.02.2003r.).
 11. Prowadzenie Kart Ewidencji czasu pracy pracowników dla Wydziału Organizacji i Nadzoru (według Zarządzenia Nr13/99 Prezydenta Miasta z dnia 22.03.1999 r.).
 12. Prowadzenie zeszytu Ewidencji wyjść pracowników.
 13. Terminowe i rzetelne prowadzenie korespondencji wewnętrznej, organizacyjnej (dot. spraw biurowo-administracyjnych np. bilingi telefoniczne, plan urlopów, i inne dotyczące biura).
 14. Przyjmowanie i rejestracja korespondencji.
 15. Podział i przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją.
 16. Czuwanie nad terminową realizacją spraw i korespondencji zgodnie z dekretacją.
 17. Prowadzenie kalendarza spotkań - obsługa programu Microsoft Outlook.
 18. Przepisywanie powierzonych tekstów, dokumentów.
STANOWISKO DO SPRAW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINY
 
 1. Przygotowanie, uzgadnianie, korygowanie i uaktualnianie szczegółowych planów działań w zakresie efektywności energetycznej wynikających z dokumentów planistycznych gminy dotyczących gospodarowania energią, a w szczególności Planu działań na rzecz zrównoważonej energii.
 2. Koordynacja działań innych jednostek gminy i podmiotów zewnętrznych w tym zakresie.
 3. Monitorowanie realizacji działań wynikających z przyjętych planów oraz ich efektów.
 4. Raportowanie postępów realizacji tych planów lub działań na poziomie lokalnym jak i do struktur europejskich, gdy plany są objęte taką procedurą.
 5. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie energii.
 6. Poszukiwanie krajowych i europejskich źródeł finansowania na cele realizacji planowanych działań wraz z formułowaniem wniosków.
 7. Przygotowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i ochrony klimatu.
 
STANOWISKO DO SPRAW NADZORU RYNKU ENERGII

 1. Koordynacja i integrowanie planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych, prowadzących na terenie gminy działalność zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe, w zakresie wynikającym z polityki energetycznej gminy.
 2. Nadzór nad eksploatacją urządzeń energetycznych w Gminie.
 3. Inwentaryzacja i aktualizacja bazy danych miejskiej gospodarki energetycznej.
 4. Bieżące opiniowanie wyboru nośnika energii dla nowych inwestycji i zmiany sposobu użytkowania obiektów.
 5. Wykonywanie analiz techniczno-ekonomicznych dla uzasadnienia wyboru nośnika energii do celów grzewczych dla wybranych inwestycji na terenie Gminy.
 6. Opiniowanie budowy nowych źródeł ciepła.
 7. Analiza monitoringu zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych dla gminy Bielsko-Biała (ujęcie całościowe zużycia mediów według danych z przedsiębiorstw energetycznych).
 8. Monitorowanie systemu zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w obiektach dla których gmina jest właścicielem (analiza systemu placówek szkolnych, przedszkolnych...).
 9. Monitorowanie zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w obiektach dla których gmina jest właścicielem (analiza faktur zużycia z poszczególnych placówek).
 10. Analiza umów na dostawę ciepła dla obiektów gminnych (analiza specyfiki obiektu pod kątem zapotrzebowania na energię i prawidłowości doboru taryfy rozliczeniowej).
 11. Analiza umów na dostawę gazu dla obiektów gminy - szkół i przedszkoli (analiza specyfiki obiektu pod kątem zapotrzebowania na energię i prawidłowości doboru taryfy rozliczeniowej).
 12. Przygotowywanie zamówień oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla realizacji projektów.
 13. Koordynacja i nadzór merytoryczny prac związanych z realizacja zamówień publicznych oraz umów wieloletnich.
 14. Przygotowanie planu wydatków do projektu budżetu.
 15. Przygotowanie planów strategii rozwoju miasta.

STANOWISKO DO SPRAW ROZWOJU RYNKU ENERGII

 1. Nadzór nad realizacją kierunków i celów określonych w:
  • " Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała".
  • " Planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Bielsko-Biała".
 2. Uzgodnienia planów rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych, w zakresie dystrybucji i obrotu energii cieplnej.
 3. Uzgadnianie oraz opiniowanie planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania energii cieplnej na terenie gminy.
 4. Opiniowanie planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych na terenie gminy.
 5. Opiniowanie rozwiązań do miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 6. Opiniowanie umów na dostawę energii elektrycznej dla budynków gminnych (szkół i przedszkoli), analiza specyfiki obiektu pod kątem zapotrzebowania na energię i prawidłowości doboru taryfy rozliczeniowej.
 7. Przekazywanie do realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne zadań określonych w "Planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".
 8. Przygotowanie planów termomodernizacji i uciepłownienia obiektów Gminy.
 9. Przygotowanie planu wydatków do projektu budżetu.
 10. Przygotowanie zamówień oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla realizacji projektów.
 11. Poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego dla projektów związanych z poprawą efektywności użytkowania i zarządzania energią.
 12. Przygotowanie wniosków do w/w projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 13. Koordynacja i nadzór merytoryczny prac związanych z realizacją zamówień publicznych oraz umów wieloletnich.
 14. Monitorowanie mocy i zużycia energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 15. Inspirowanie racjonalizacji zużycia oraz optymalizacja kosztów i zużycia energii w obiektach i podmiotach Gminy.
 16. Prowadzenie doradztwa dla osób fizycznych oraz podmiotów Gminy w zakresie racjonalnego użytkowania nośników energii.
 17. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie energii.

STANOWISKO DO SPRAW EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI CIEPLNYCH, GAZOWYCH ORAZ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

 1. Kontrola czynności eksploatacyjnych wykonywanych przez osoby obsługi na urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 2. Wprowadzenie i bieżąca aktualizacja instrukcji eksploatacyjnych (schematów urządzeń i instalacji) w obiektach.
 3. Ustalanie zakresu i wymagań dla prac konserwacyjnych i remontowych oraz określenie uwarunkowań i zakresu prac kontrolno-pomiarowych oraz ich kontrola.
 4. Uzgadnianie pod względem merytorycznym i finansowym zakresu rocznych planów potrzeb konserwacyjno-remontowych w obiektach.
 5. Nadzór wydatków związanych z prowadzeniem eksploatacji w poszczególnych obiektach poprzez udział w odbiorach zrealizowanych prac.
 6. Nadzór nad odtworzeniem i prowadzeniem przez administratorów dokumentacji eksploatacyjnej obiektów.
 7. Nadzór okresowych kontroli i przeglądów eksploatacyjnych wykonywanych na urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych.
 8. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych przez organizowanie szkoleń.
 9. Wprowadzanie informacji do energetycznej bazy danych obiektów gminnych.
 10. Współpraca z jednostkami gminy w sprawach dotyczących gospodarki energetycznej zarządzanych obiektów i świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
 11. Udział w odbiorach prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych wykonywanych w obiektach gminy, a dotyczących sieci, instalacji i urządzeń energetycznych oraz robót termomodernizacyjnych.
 12. Załatwianie bieżących spraw i interwencji zgłaszanych przez administratorów obiektów.
 13. Nadzór umów oraz kontrola warunków dostawy mediów energetycznych i wody do obiektów gminy.
 14. Prowadzenie bazy danych energetycznych obiektów gminnych.
 15. Weryfikacja doboru parametów energetycznych do rzeczywistych potrzeb obiektów.
 16. Optymalizacja wielkości zużycia mediów na podstawie monitoringu temperatur w okresie grzewczym.
 17. Opiniowanie projektu podziału środków MFOŚiGW w zakresie zadań termomodernizacyjnych.
 18. Udział w odbiorach robót termomodernizacyjnych przeprowadzonych w obiektach gminnych.
 19. Prowadzenie akcji edukacyjnych w obiektach.
 20. Monitoring kosztów związanych z prowadzeniem na obiektach gminy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
 21. Przygotowanie i realizacja projektów w zakresie optymalizacji zarządzania energią, poprawy poziomu eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych oraz energochłonności obiektów gminnych.

STANOWISKO DO SPRAW EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 1. Kontrola czynności eksploatacyjnych wykonywanych przez osoby obsługi na urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 2. Wprowadzenie i bieżąca aktualizacja instrukcji eksploatacyjnych (schematów urządzeń i instalacji) w obiektach.
 3. Ustalanie zakresu i wymagań dla prac konserwacyjnych i remontowych oraz określenie uwarunkowań i zakresu prac kontrolno-pomiarowych oraz ich kontrola.
 4. Uzgadnianie pod względem merytorycznym i finansowym zakresu rocznych planów potrzeb konserwacyjno-remontowych w obiektach.
 5. Nadzór wydatków związanych z prowadzeniem eksploatacji w poszczególnych obiektach poprzez udział w odbiorach zrealizowanych prac.
 6. Nadzór nad odtworzeniem i prowadzeniem przez administratorów dokumentacji eksploatacyjnej obiektów.
 7. Nadzór okresowych kontroli i przeglądów eksploatacyjnych wykonywanych na urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych.
 8. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych przez organizowanie szkoleń.
 9. Udział w odbiorach prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych wykonywanych w obiektach gminy, a dotyczących sieci, instalacji i urządzeń energetycznych oraz robót termomodernizacyjnych.
 10. Załatwianie bieżących spraw i interwencji zgłaszanych przez administratorów obiektów.
 11. Przygotowanie programu modernizacji oraz monitorowanie i analizy zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
 12. Nadzór umów oraz kontrola warunków dostawy energii elektrycznej do obiektów gminy.
 13. Prowadzenie bazy danych energetycznych obiektów gminnych.
 14. Weryfikacja doboru elektrycznej mocy zamówionej do rzeczywistego zapotrzebowania obiektów.
 15. Optymalizacja wielkości zużycia energii elektrycznej.
 16. Opiniowanie projektu podziału środków MFOŚiGW w zakresie zadań termomodernizacyjnych.
 17. Prowadzenie akcji edukacyjnych w obiektach.
 18. Monitoring kosztów związanych z prowadzeniem na obiektach gminy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
 19. Przygotowanie i realizacja projektów w zakresie optymalizacji zarządzania energią, poprawy poziomu eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych oraz energochłonności obiektów gminnych.
Pdf
Drukuj
Powrót
Ankieta Powietrze
Pytanie 1: Czy zamierzasz coś zrobić, aby poprawić stan powietrza w Naszym mieście?
Uważam, że jest wystarczająco czysto i nie zamierzam nic z tym robić. - 0%
Nie do mnie należy by ten stam zmienić. Niech się tym zajmą inni. - 0%
Chciałbym coś zrobić, ale bawet gdyby coś z tym zrobić to nie będzie znaczenia w skali miasta. - 66%
Mam zamiar coś z tym zrobić, żeby mieć satysfakcję. Nie obchodzi mnie zachowanie innych. - 33%
Mam zamiar coś z tym zrobić, bo zależy mi na swoim zdrowiu. Wiem, że moje działanie nie będzie mieć jednostkowego znaczenia, ale chcę być przykładem dla innych. W ten sposób wspólny wysiłek daje rezultat. - 0%